Loading...
מאמרים2017-09-18T04:01:55+00:00

 המדריך השלם לפיטורים חוקיים

ספטמבר 18th, 2017|0 Comments

כולם כבר יודעים, כי עובד מפוטר זכאי להודעה מוקדמת ולפיצויי פיטורים בהתאם לתקופת עבודתו. אבל, האם ידעתם, כי בנוסף לכך, הפסיקה קבעה, כי על הליך הפיטורים להתבצע על ידי המעביד

עדכון בנושא חוק ריבוי דירות, אוגוסט 2017

ספטמבר 18th, 2017|0 Comments

ביום 6.8.17, ביטל בג"צ את חוק מיסוי דירה שלישית, תוך מתיחת ביקורת חריפה על אופן חקיקתו. שר האוצר מיהר להודיע, כי נוסח החוק יוחזר לועדת הכספים של הכנסת לדיון בו

דילמת ההתאגדות של עסקים חברתיים

ספטמבר 12th, 2017|0 Comments

עסק חברתי הוא ארגון היברידי – צירוף המילים "עסק" ו"חברתי" נשמע כמעט כאוקסימורון – איפכא מסתברא, שכן המחוקק הישראלי ראה לנגד עיניו מן הצד האחד עסקים שמטרתם עשיית רווח

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

מוסדות העמותה וסמכויותיהם, ואחריות חברי הועד 1.         כללי: פעילותה של עמותה מוסדרת בחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"). החוק, למרות שנחקק יחסית מאוחר, בשנת 1980, ולמרות שבמהלך השנים הוכנסו בו תיקונים, נתפס כלאקוני וכלא מספק תשובה לשאלות בסיסיות

דיני עמותות: תקנון עמותה

דין התקנון כהגדרתו עפ"י סעיף 9 לחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק") "כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם", על כל משתמע מכך. ככזה מוטלות עליו כל הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973, לרבות,

אחריות מנהלים ונושאי משרה באלכ"רים

חוק העמותות, התש"מ-1980 (להלן: "חוק העמותות") אינו מגדיר כלל מיהו "נושא משרה" בעמותה. לעומתו, חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מגדיר גם מיהו דירקטור (חבר בדירקטוריון של חברה), וגם מיהו נושא משרה בחברה (מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל,

האורגנים בעמותה / חברה לתועלת הציבור

החוק מחייב תאגידים מכל סוג שהוא (חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור, אגודה שיתופית) לקיים אורגנים / מוסדות מסויימים, ומאפשר להם לקיים אורגנים נוספים, על פי שיקול דעתם. במאמר זה נסקור את האורגנים המחוייבים על פי

כל מה שרצית לדעת על חגים

לקראת חג הפסח הקרב אלינו, נקדיש הפעם את הניוזלטר שלנו לנושא תשלום דמי חגים לעובדים, עבודה בערבי חג ובחול המועד, שי לחג ועוד – ובקיצור, כל מה שרציתם לדעת על חגים ולא העזתם לשאול. כללי עובדים במשכורת, דהיינו, עובדים המקבלים

רוצים לשמוע עוד? כתבו לנו

ערכים וחזון

מקצועיות משפטית

הבנה עסקית ורשת קשרים

Go to Top