לקוחות יקרים,

לקראת הכנת משכורות חודש יולי 2016, חשוב שתהיו מודעים למספר חידושי חקיקה שנכנסו לתוקף:

מספר שנות העסקה

ימי חופשה נטו עבור 5 ימי עבודה בשבוע

ימי חופשה נטו עבור 6 ימי עבודה בשבוע

1-5

החל מיום 1.7.16 – 11 ימים

החל מיום 1.7.16 – 13 ימים

החל מיום 1.1.17 – 12 ימים

החל מיום 1.1.17 – 14 ימים

  1. 2.       הגדלת שעור ההפרשות לפנסיה (גמל)  –צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק שנחתם ביום 23.5.2016 מגדיל את הפנסיה לכל העובדים במשק ב- 1% בשתי פעימות:

 החל ממשכורת חודש יולי 2016 יגדלו שעורי הפרשות המעסיק לפנסיה ל- 6.25% (במקום 6%), ושעורי הפרשות העובד לפנסיה יגדלו ל- 5.75% (במקום 5.5%). הפעימה השנייה תחול החל ממשכורת חודש ינואר 2017 שאז שעורי הפרשות המעסיק לפנסיה יעלו ל- 6.5% ושעורי הפרשות העובד לפנסיה יעלו ל- 6%. שימו לב שהשינוי צריך לבוא לידי ביטוי כבר בתלוש השכר של חודש יולי 2016, כלומר בתחילת חודש אוגוסט 2016.

שעור הפרשות מעסיק לגמל

שעור הפרשות העובד לגמל

החל מיום 1.7.16

6.25%

5.75%

החל מיום 1.1.17

6.5%

6%

כאשר העובד מבוטח בקופת גמל שאינה קרן פנסיה, על המעסיק לרכוש עבורו, במסגרת הפקדותיו לתגמולים, קצבת נכות המקנה כיסוי ביטוחי עבור 75% מהשכר, באופן שהפקדות המעסיק לתגמולים (פנסיה – רכיב חיסכון) לא יפחתו מ- 5%, ורק היתרה יכולה לשמש לרכישת קצבת הנכות (א.כ.ע.).

משמעות הדבר הינה, שנותרת יתרה בשעור של 1.5% (ההפרש שבין 6.5% לבין 5%) לרכישת הכיסוי הביטוחי האמור. במקרה שיתרה זו אינה מספיקה על מנת לרכוש לעובד קצבת נכות המבטחת 75% משכרו, על המעסיק להגדיל את התשלום עד לתקרה של 2.5%, כך שסה"כ הוצאת המעביד ברכיב התגמולים לא תעלה על 7.5%.

מכאן, כי לא חלה חובה על המעביד לבצע הפרשות מעל ל- 7.5% לתגמולים, גם אם התקרה של 2.5% לא.כ.ע. לא מקנה לעובד קצבת נכות של 75% מהשכר. סה"כ הוצאותיו של המעסיק לתגמולים לא יעלו על 7.5%.