כולם כבר יודעים, כי עובד מפוטר זכאי להודעה מוקדמת ולפיצויי פיטורים בהתאם לתקופת עבודתו. אבל, האם ידעתם, כי בנוסף לכך, הפסיקה קבעה, כי על הליך הפיטורים להתבצע על ידי המעביד בתום לב ובאופן המכבד את העובד והנוהג בו בהגינות? הפסיקה אף קבעה, כי במקרים בהם בוצעו פיטורים בחוסר תום לב, באופן שהתנהלו באופן שלא ראוי ולא מכבד את העובד, די בכך כדי לקבוע כי הפיטורים נעשו שלא כדין, ובכדי לפסוק לעובדים פיצוי כספי נוסף על עוגמת הנפש והעלבון שהיו מנת חלקם.

במאחר זה נסקור את החובות החלות על המעביד החפץ לפטר עובד על מנת שפיטורים אלו ייחשבו לחוקיים.

• הזכות לשימוע גם במגזר הפרטי

עד לפני שנים לא רבות הונהגה חובת השימוע לגבי עובדים שמעבידים חפצים לפטרם אך ורק בגופים ציבוריים (הסקטור הציבורי – משרדי ממשלה ויחידות הסמך) או בגופים דו-מהותיים (חברת החשמל, בזק וכיו"ב). חובה זו, הגם שעדיין איננה מעוגנת בחקיקה, חילחלה באמצעות הפסיקה והדרישה ההולכת וגוברת של חובות תום הלב, שהן חלק בלתי נפרד מכל חוזה עבודה, גם לגבי פיטורים בסקטור הפרטי.

השימוע מטיל חובה על המעסיק לשמוע את העובד בטרם שתתקבל ההחלטה הסופית בעניין סיום עבודתו

זכות העובד לשימוע בטרם פיטוריו, כוללת את הזכות לקבל הודעה מראש מהמעביד על הכוונה לפטרו, את הזכות לקבל הסבר בדבר העילות להפסקת העבודה, ואת הזכות להתכונן לשימוע ולהכין טיעונים בקשר אליו.

חשוב לדעת, כי גם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה, או בחוזה המתחדש מעת לעת, זכות לשימוע בטרם תסתיים העסקתו

• כללי השימוע התקין

יש לתת לעובד הודעה מראש בכתב על מועד השימוע, בה יפורטו הנימוקים שביסוד הכוונה להביא לידי סיום עבודתו, וכן תועלה בפניו האפשרות להיות מיוצג על ידי נציג מטעמו ו/או עורך דין במהלך השימוע. יש לאפשר לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו (לדוגמא: חומר מתיקו האישי, מכתבי תלונה שנתקבלו לגביו, טפסי הערכת עובד שמולאו בעניינו וכיו"ב). יש לאפשר לעובד זמן סביר להכין תגובתו וטיעוניו אותם ירצה להעלות במהלך השימוע.

במידה והשימוע לא נערך בכתב, יש לערוך פרוטוקול של הישיבה, ולמסור לעובד העתק הפרוטוקול בסיומה. החלטת המעביד בעניין פיטורי העובד לאחר השימוע צריכה להתקבל על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים.

• הודעת הפיטורים – דרישת הכתב

החוק קובע, כי הודעת פיטורים לעובד יש לתת בכתב. במכתב הפיטורים ש לציין את יום מתן ההודעה ואת יום כניסתם לתוקף של הפיטורים, בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת שחלה בנסיבות העניין (לגבי עובד במשכורת חודשית: יום הודעה מוקדמת לכל חודש ב- 6 החודשים הראשונים לעבודה; החל מהחודש השביעי ועד לתום שנת העבודה הראשונה – 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי על כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודה הראשונה – חודש ימים הודעה מוקדמת. לגבי עובד בשכר שעתי או יומי: במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום אחד בעבור כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השניה – 14 ימים, בתוספת יום אחד בעבור כל שני חודשי עבודה. במהלך שנת עבודה השלישית – 21 ימים, בתוספת של יום אחד בעבור כל שני חודשי עבודה. החל מהשנה הרביעית – חודש ימים).

מטרתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה חלופי, כל עוד הוא עובד ומקבל משכורת. יחד עם זאת, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 קובע, כי מעביד רשאי לפטור את העובד מלבוא לעבודה בתקופת העבודה המוקמת. במקרה זה העובד זכאי לקבלת שכרו המלא, כולל כל הזכויות, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת וכניסת הפיטורים שלו לתוקף. אופציה נוספת שקיימת למעביד הינה בה הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי; במקרה כזה העובד זכאי לחלף הודעה מוקדמת, כלומר לתשלום השווה לשכר הרגיל (השכר המהווה בסיס לתשלום פיצויי פיטורים) שהיה ניתן לו כאילו המשיך לעבוד עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

הדגשנו למעלה את החובה לנהוג בעובד בהגינות ובכבוד במהלך הפיטורין. במקרה בו פוטר עובד במהלך שיחת טלפון עם מעבידו, קבע בית הדין לעבודה כי התנהלות מעין זו אינה הולמת מעביד, ומהווה התנהגות בחוסר תום לב, ודי בכך כדי להוביל למסקנה שפיטורי העובד נעשו שלא כדין. עוד נקבע, כי פיטורים בטלפון אינם פיטורים הוגנים ואינם סיום מכובד של יחסי העבודה וכי פיטורים מעין אלה פוגעים בכבודו של התובע הן כעובד והן כאדם (עב 010864/04 (ת"א) משה שמיר נ' צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת בע"מ).

בהתאם לרוח פסיקה זו, סביר להניח כי החלטה דומה תינתן במקרה בו יפוטר העובד באמצעות הודעת sms או באמצעות רשת חברתית כדוגמת ה- facebook.

• אישור לעובד על תקופת העסקתו

סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 קובע, כי על המעביד מוטלת החובה לתת לעובד עם סיום יחסי עובד ומעביד, אישור בכתב על מועד תחילת עבודתו במקום העבודה ועל מועד סיומם. יש להפקיד על מתן האישור בתוך 14 ימים מיום עבודתו האחרון של העובד או תוך 7 ימים ממועד דרישת העובד בכתב, על פי המוקדם מביניהם. מעביד שלא נותן לעובד מכתב כאמור עובר עבירה פלילית וצפוי לקנס בגינה.

האישור הנ"ל חיוני לצורך קבלת דמי האבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, שכן יש לצרפו לטופס הבקשה לקבלת דמי אבטלה.

• פיצויי פיטורים

עובד המפוטר סמוך לתום השנה הראשונה לעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. גובה הפיצויים הוא משכורת חודש בגין כל שנת עבודה. חשוב לדעת, כי לא כל רכיבי השכר מובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים, אלא רק שכר הבסיס, כולל כל התוספות המשולמות באופן קבוע. כך למשל, רכיבי אחזקת רכב והחזר הוצאות אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

• עריכת גמר חשבון

עם סיום יחסי עובד ומעביד יש לבצע גמר חשבון, וזאת בנוסף על המשכורת האחרונה, ההודעה המוקדמת ופיצויי הפיטורים, ולשלם לעובד את החלק היחסי המגיע לו בגין דמי הבראה עבור השנה החולפת, וכן פדיון ימי חופשה (במידה ונשארו לזכות העובד ימי חופשה צבורים).

ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון במגזר הפרטי, אלא רק במגזר הציבורי וגם זאת רק בהתקיים תנאים מסויימים.

משרדנו ישמח לייעץ לכם בכל הקשור לאופן בו יש לסיים העסקת עובדים, זאת על מנת לחסוך מבוכה לכם, עוגמת נפש לעובד ולייתר הליכים משפטיים יקרים ומיותרים.