החוק מחייב תאגידים מכל סוג שהוא (חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור, אגודה שיתופית) לקיים אורגנים / מוסדות מסויימים, ומאפשר להם לקיים אורגנים נוספים, על פי שיקול דעתם.

במאמר זה נסקור את האורגנים המחוייבים על פי חוק בעמותה ובחברה לתועלת הציבור (חל"צ), ונעמוד על ההבדלים ביניהם.

אורגנים של עמותה

סעיף 19 לחוק העמותות קובע, כי על כל עמותה לקיים לפחות שלושה מוסדות: אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת (או גוף מבקר).

אורגנים של חל"צ

האורגנים של חברה הינם האסיפה הכללית, הדירקטוריון ומנהל כללי (או מי שמנהל בפועל את עסקי החברה) (על פי סעיף 46 לחוק החברות), ובחל"צ גם ועדת ביקורת (על פי סעיף 345ח' לחוק החברות).

מינוי רואה חשבון

בעמותות, החובה למנות רו"ח מבקר חלה על פי חוק רק בעמותות שמחזורן הכספי עולה על 1.25 מליון ₪.

בחל"צ יש חובה למנות רו"ח מבקר בלי קשר למחזור החברה, שכן החובה נגזרת מחובתה של כל חברה למינוי רו"ח מבקר. בנוסף, סעיף 345ט' לחוק החברות מחייב חל"צ שמחזורה עולה על 10 מליון ₪ למנות מבקר פנימי לחל"צ.

סיכום מוסדות החובה בעמותה ובחל"צ

  עמותה חל"צ
אסיפה כללית V V
ועד מנהל / דירקטוריון V V
ועדת ביקורת V     או גוף מבקר V
מנכ"ל X V
רו"ח מבקר בעמותות בעלות מחזור מעל 1.25 מליון ₪ V
מבקר פנים X בחל"צ בעלות מחזור מעל 10 מליון ש"ח

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של התאגיד, היא זו הממנה את הגוף המנהל את התאגיד (הועד המנהל או הדירקטוריון), והחלטותיה מחייבות את התאגיד.

הן חוק העמותות והן חוק החברות מאפשרים לאסיפה כללית, בתנאים מסויימים, להפעיל סמכויות מתוך הסמכויות שניתנו לועד המנהל של העמותה או לדירקטוריון החל"צ.

תפקידי האסיפה הכללית וסמכויותיה:

  עמותה חל"צ
מינוי ועד מנהל / דירקטוריון מספר חברי הועד המנהל וזהותם יקבעו ע"י האסיפה הכללית, אלא אם נקבעה לכך הוראה אחרת בתקנון העמותה (סעיף 26(א) לחוק העמותות) האסיפה הכללית תמנה את הדירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות)
מינוי ועדת ביקורת ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבחרו באסיפה הכללית הרגילה (סעיף 31 לחוק העמותות) האסיפה הכללית תמנה את ועדת הביקורת (סעיף 345ח' לחוק החברות)
מינוי רו"ח בעמותה החייבת במינוי רו"ח מבקר (ר' לעיל), האסיפה הכללית תמנה את רו"ח המבקר ותקבע את שכרו (סעיף 31א לחוק העמותות) החלטה בדבר מינוי רו"ח מבקר, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו תתקבל באסיפה הכללית (סעיף 57 לחוק החברות)
אישור הדו"חות הכספיים והדו"חות המילוליים האסיפה הכללית השנתית תאשר את הדו"חות הכספיים שיוכנו ע"י רוה"ח של העמותה ואת הדו"חות המילוליים שיוכנו ע"י ועד העמותה (סעיפים 36(א) ו-37א לחוק העמותות) האסיפה הכללית השנתית  תאשר את הדוח"ות הכספיים של החל"צ ואת הדוח"ות המילוליים שלה (סעיפים 171 ו-345כד לחוק החברות)
שינוי תקנון הארגון, שינוי שם, שינוי מטרות האסיפה הכללית תקבל החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם העמותה (סעיף 11 לחוק העמותות) החלטות בדבר שינוי תקנון יתקבלו באסיפה הכללית (סעיפים 20 ו-57 לחוק החברות)
גמול לחברי ועד / דירקטוריון ולחברי ועדת ביקורת האסיפה הכללית תאשר תשלום גמול לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת (תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה))

הוראות לגבי כינוס האסיפה הכללית ודיוניה:

עמותה חל"צ
תדירות כינוס אסיפה כללית לפחות פעם בשנה (סעיף 20 לחוק העמותות) פעם בשנה ולא יאוחר מ-15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה (סעיף 60 לחוק החברות)
רישום פרוטוקול לישיבת האסיפה הכללית חובת רישום פרוטוקול שיחתם ע"י יו"ר האסיפה (סעיף 23 לחוק העמותות) חובת רישום פרוטוקול. פרוטוקול שנחתם ע"י יו"ר האסיפה יהווה ראיה לכאורה לאמור בו (סעיף 90 לחוק החברות)
אופן ההצבעה באסיפה כללית הצבעה אישית של חברי העמותה (סעיף 21 לחוק העמותות)

ניתן להצביע באמצעות נציג האוחז ביפוי כח מחבר העמותה, כאשר יפוי הכח צריך להיות ייעודי לאותה אסיפה כללית ולציין בפירוש את עמדתו של החבר בנושאים שעל סדר היום (חוברת ניהול תקין של רשם העמותות)

חשוב לציין את מספר המצביעים בעד ונגד כל החלטה (תקנות העמותות (טפסים))

בעל מניה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שליח, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה (סעיף 83 לחוק החברות)

ההוראות לגבי טיבו של יפוי הכח בכללי ניהול תקין של רשם העמותות חלות גם לגבי חל"צ

הרוב הנדרש לקבלת החלטות רוב רגיל, אלא אם נקבע אחרת בחוק או בתקנון (סעיף 21 לחוק העמותות) רוב רגיל, אלא אם נקבע אחרת בחוק או בתקנון (סעיף 85 לחוק החברות)
אסיפת נציגים אם מספר החברים בעמותה עולה על 200, ניתן לקבוע בתקנון כי במקום אסיפה כללית ניתן לקיים אסיפת נציגים, שנבחרו ע"י כלל חברי העמותה (סעיף 24 לחוק העמותות)

הועד המנהל של העמותה / דירקטוריון החל"צ

הועד המנהל של העמותה או דירקטוריון החל"צ הם למעשה "הרשות המבצעת" של הארגון. הם אחראים על התוויית דרכו וחזונו של הארגון ועל מדיניות הארגון.

חברי הועד / הדירקטוריון נבחרים על ידי האסיפה הכללית.

עפ"י סעיף 33 לחוק העמותות, לא רשאים לנהל בועד המנהל של העמותה קטינים, מי שהוכרז כפסול דין או כפושט רגל או מי שעבר עבירה שיש עמה קלון מאלה המנויות בסעיף. כמו כן לא רשאי לכהן בועד המנהל תאגיד, אך רשאי לכהן בו נציג של תאגיד החבר בעמותה.

בעמותה חייבים לכהן לפחות שני חברי ועד (על פי התקנון המצוי הנספח לחוק העמותות).

בחל"צ יכול להיות גם דירקטור יחיד.

בחירות לועד העמותה צריכות להתקיים לפחות אחת ל-4 שנים. אין מניעה לבחור את אותם חברי ועד לקדנציות נוספות.

בחל"צ חברי הדירקטוריון נבחרים מדי שנה (סעיף 59 לחוק החברות).

ועד מנהל של עמותה מנהל את ענייני העמותה, ולו סמכות שיורית שלא הוקצתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר של העמותה (סעיף 25 לחוק העמותות).

דירקטוריון של חל"צ מתווה את מדיניות החל"צ ומפקח על המנכ"ל, וכן נתונים לו שורה של תפקידים, על פי סעיף 92 לחוק החברות, ביניהם קביעת תכנית הפעולה של החברה וסדרי העדיפויות, קביעת מסגרת האשראי של החברה, קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר והתגמול, החלטה על הנפקת אג"ח, אחריות לעריכת הדו"חות הכספיים, דיווח לאסיפה הכללית על מצב החברה, מינוי ופיטורי מנכ"ל, החלטה בפעולות או עסקאות הטעונות אישור על פי התקנון או על פי דין, הקצאת מניות ואופציות, ועוד.

ועדת ביקורת / גוף מבקר

ועדת הביקורת (או הגוף המבקר) היא המוסד האחראי על קיום ביקורת ופיקוח על פעילותם של המוסדות האחרים של העמותה / החל"צ.

ועדת הביקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית של העמותה / החל"צ, ומונה לפחות 2 חברים (עפ"י כללי ניהול תקין).

בועדת הביקורת רשאים לכהן חברי עמותה שאינם קטינים, שלא הוכרזו כפסולי דין או פושטי רגל ושלא עברו עבירות שיש עמן קלון, כמפורט בסעיף 33 לחוק העמותות.

כגוף מבקר של עמותה רשאי לכהן רו"ח, שאינו רואה החשבון המבקר את הדו"חות הכספיים של העמותה ושאינו מבצע את הנהלת החשבונות של העמותה, או גוף אחר שאושר לשם כך ע"י רשם העמותות.

בחל"צ סעיף 345ח' לחוק החברות קובע כי נושאי משרה בחברה (דירקטור, מנכ"ל וכל מי שכפוף ישירות למנכ"ל, נושאי תפקידים אחרים בחל"צ) לא יהיו חברים בועדת הביקורת. אין בחוק הוראה לגבי מספר חברי ועדת ביקורת בחל"צ, ולפיכך יכול שהיא תמנה חבר אחד בלבד.

על פי תיקון 6 לחוק החברות ותיקון 10 לחוק העמותות, תפקידי ועדת הביקורת (הגוף המבקר) הינם:

– לבדוק את תקינות פעילות העמותה/החל"צ ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה/החל"צ למטרותיה.

– לבדוק את השגת יעדי העמותה/החל"צ ביעילות ובחסכון.

– לעקוב אחרי ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד/הדירקטוריון.

– להציע לועד/לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה/החל"צ.

– לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה/החל"צ, את פנקסי החשבונות שלה, את תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה/החל"צ לקידום מטרותיה.

– לבדוק כל נושא אחר הקשור להתנהלות העמותה/החל"צ.

– להביא לפני הועד/הדירקטוריון והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור הבדיקה הנ"ל.

רו"ח מבקר

חובת מינוי רו"ח מבקר חלה רק על עמותות שהמחזור שלהן מעל 1,250,000 ₪ (הסכום מתעדכן מדי שנה).

בחל"צ – כל חל"צ מחוייבת במינוי רו"ח מבקר.

רוה"ח ממונה ושכרו נקבע ע"י האסיפה הכללית.

רוה"ח המבקר אחראי על עריכת הביקורת של הדו"חות הכספיים של העמותה / החל"צ.

רו"ח מבקר אינו יכול לעסוק בהנהלת החשבונות של העמותה / חל"צ אם מחזורה השנתי של העמותה / החל"צ הוא 5 מיליון ₪ או יותר. בכל מקרה, גם אם המחזור השנתי אינו מגיע ל-5 מיליון ₪, רוה"ח המטפל אינו יכול להיות אותו רו"ח המשמש כרוה"ח המבקר.

מבקר פנימי

עמותה חייבת במינוי מבקר פנימי רק אם היא עונה להגדרת "גוף ציבורי" על פי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 – היינו, מפעל/מוסד של המדינה, גוף נתמך (שהמדינה משתתפת בתקציבו ונקבע לגביו שהוא גוף נתמך), גוף מתוקצב (שנתמך ע"י הממשלה, רשות מקומית או חברה ממשלתית בדרך של הקצבה), עמותה עירונית, וכד'.

חל"צ שמחזורה עולה על 10 מיליון ₪ חייבת במינוי מבקר פנימי (סעיף 345ט לחוק החברות).

מינוי זה הינו בנוסף, ולא במקום, מינוי ועדת ביקורת או גוף מבקר.

משרדנו ישמח לסייע בבחירת דרך ההתאגדות המתאימה, בהתאגדות ובייעוץ שוטף לאלכר"ים. לתיאום פגישה נא צרו קשר.

האמור במאמר זה אינו בא במקום ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לו. ההסתמכות על המידע במאמר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.